INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Ten obowiązek informacyjny dotyczy osób, biorących udział w wydarzeniach takich jak: seminaria, fora, konferencje, spotkania, gale (w szczególności Izydory) i tym podobne organizowane przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYDARZEŃ STACJONARNYCH?

W sprawach związanych z wydarzeniami organizowanymi przez PWR możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR) na adres e-mail eventy@pwr.agro.pl lub na inne dane kontaktowe, jeśli zostały podane do kontaktu w Szczegółowych Warunkach Uczestnictwa danego Wydarzenia będących częścią jego Regulaminu. 

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 1. zawarcie i wykonanie pomiędzy Tobą a nami Umowy, w tym rozpatrywanie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;
 2. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 42a ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowość;
 3. marketing produktów i usług adresowanych do branży rolniczej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu PWR, do momentu Twojego sprzeciwu lub zaprzestania realizowania tego celu przez PWR;
 4. marketingu produktów i usług adresowanych do branży rolniczej drogą telefoniczną (w tym SMS i MMS) i pocztą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, do chwili wycofania przez Ciebie tej zgody lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia;
 5. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  1. zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoim udziałem w wydarzeniu — przez 6 lat od tego wydarzenia;
  2. zapewnianie bezpieczeństwa sanitarnego osób biorących udział w wydarzeniu
  3. promocję i dbanie o nasz wizerunek jako społecznego lidera szeroko rozumianej branży rolnej, w tym podmiotu starającego się integrować i jednoczyć całą branżę;
  4. badania Twojej satysfakcji z realizowanych przez nas usług, do momentu Twojego sprzeciwu lub zaprzestania realizowania przez nas tego celu;
  5. realizacja działań marketingowych tradycyjną drogą pocztową przez czas nie dłuższy niż rok od wydarzenia lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
  6. analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez PWR przez 3 lata licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
  7. rozpowszechniania Twojego wizerunku, jeśli został utrwalony podczas wydarzenia lub był transmitowany na żywo.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, usług informatycznych, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, społeczeństwa informacyjnego (w tym portali społecznościowych) oraz reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Jeśli istnieje taki wymóg, to powierzamy im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie specjalnej umowy.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi Twój wizerunek, który może zostać przez nas utrwalony podczas wydarzenia. Będzie on rozpowszechniany za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe) będzie mógł trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających odpowiedniego poziom ochrony Twoim danym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. W przypadku gdy podstawą Twojego udziału w wydarzeniu jest umowa, jest ono niezbędne do jej zawarcia oraz do dalszego jej prawidłowego wykonywania. Masz prawo odmówić podania Twoich danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to zawarcie lub realizacja umowy stanie się niemożliwa.

Przetwarzanie danych osobowych w postaci Twojego wizerunku jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Pamiętaj, że zgodę wyrażasz poprzez przybycie i wejście na obszar obiektu, na którym odbywa się wydarzenie. Oznacza to, iż odmowa polega po prostu na tym, że nie weźmiesz udziału w wydarzeniu w sposób tradycyjny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego taktowania Ciebie. Zazwyczaj będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu w drodze transmisji wideo, która może odbywać się w drodze streamingu internetowego. Nie wszystkie wydarzenia mogą jednak być utrwalane (wówczas taki alternatywny dostęp nie będzie możliwy) a uzyskanie do nich dostępu może wymagać wniesienia opłaty. Szczegółowe informacje na temat każdego z wydarzeń uzyskasz w drodze bezpośredniego kontaktu z administratorem.