INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Ta informacja dotyczy stron internetowych w sieci web administrowanych przez PWR.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH STRON INTERNETOWYCH?

W sprawach związanych z poszczególnymi stronami internetowymi i niedotyczącymi ochrony danych możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub z osobami wskazanymi w sekcji kontakt danej strony. Podajemy również numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych redakcji:

 1. agrarlex.pl (Agrarlex) - +48 61 886 29 83, redakcja@lexagrar.pl
 2. elita-magazyn.pl (Elita Dobry Hodowca) - +48 22 431 31 00, redakcja@elita-magazyn.pl
 3. ogloszenia.agro.pl - kontakt@ogloszenia.agro.pl
 4. podoslonami.pl (Pod Osłonami) - redakcja@podoslonami.pl
 5. profitechnika.pl (Profi - Profesjonalna Technika Rolnicza) - +48 61 869 06 01, redakcja@profitechnika.pl
 6. sadnowoczesny.pl (Sad Nowoczesny) - +48 22 454 61 18, redakcja@sadnowoczesny.pl
 7. smartwies.pl - redakcja@smartwies.pl
 8. topagrar.pl (Top Agrar Polska) - tel. +48 61 869 06 60, redakcja@topagrar.pl
 9. tygodnik-rolniczy.pl (Tygodnik Poradnik Rolniczy) - tel. +48 61 869 06 00, redakacja@tygodnik-rolniczy.pl
 10. warzywaiowoce.pl (Warzywa i Owoce Miękkie) - +48 22 454 61 00, redakacja@warzywaiowoce.pl

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach stanowiących nasze prawnie uzasadnione interesy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zawsze art. 6 ust. 1 lit f RODO. Obok niżej wymienionych celów podajemy czas trwania przetwarzania:

 1. analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej - przez 3 lata licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
 2. zapewnianie bezpieczeństwa wprowadzanym i przesyłanym przez Ciebie za pomocą formularzy danym osobowych – do momentu zakończenia ich przesyłania;
 3. zapewniania pełnej funkcjonalności strony internetowej, jej responsywności i interoperacyjności – do momentu zakończenia ich przesyłania;
 4. realizacja marketingu usług własnych - przez 1 rok licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
 5. badanie poziomu zadowolenia z jakości działania strony internetowej - tylko przez czas, gdy przebywasz na stronie internetowej, a w

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Większości tych podmiotów administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony administratora mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Miej na uwadze, że w przypadku korzystania przez Ciebie z funkcji pozwalających na udostępnienia treści wbudowanych w stronę internetową za pomocą serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Twoje dane będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy z Twojej własnej inicjatywy. Z uwagi na powyższe zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów internetowych przez skorzystaniem z takich funkcji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz stronę internetową to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym, możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki uniemożliwiających zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).