INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Ten obowiązek informacyjny dotyczy różnych wydarzeń w formie online, organizowanych przez administratora. Można do nich zaliczyć m.in.

Z kim mogę się kontaktować w sprawach dotyczących wydarzeń online?

W sprawach związanych z wydarzeniami organizowanymi przez PWR możesz kontaktować sie pod numerem tel. 61 886 29 60 lub adresem e-mail eventy@pwr.agro.pl.

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

PWR przetwarzania Twoje dane osobowe w celach:

  1. związanych z promocją i dbaniem o wizerunek PWR jako społecznego lidera szeroko rozumianej branży produkcji rolnej, podmiotu starającego się integrować i jednoczyć całą branżę. Przychodząc na Galę Izydory musisz być świadomy, że jej przebieg będzie nagrywany i transmitowany na żywo w sieci internet, a następnie zostanie opublikowany w różnych kanałach informacyjnych PWR (np. media społecznościowe, publikacje, portale). Musisz mieć świadomość, że wchodząc na Galę Izydory Twój wizerunek może zostać utrwalony a następnie wykorzystany. PWR zakłada, iż wchodząc na Galę Izydory wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i przetwarzanie Twoich danych osobowych - podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  2. związanych z realizowaniem własnych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są realizacja prawidłowego przebiegu Gali, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoją obecnością podczas Gali, promocja i reklama obecnej i kolejnych edycji Plebiscytu Izydory, jak również podobnych wydarzeń organizowanych przez PWR. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lif. f RODO.
  3. zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego osób na przebywających na Gali – podstawą prawną takiego przetwarzani ajest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z PWR. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez PWR jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

  1. gdy PWR musi ujawnić Twoje dane osobowe (wizerunek) aby móc transmitować na żywo przez internet wydarzenie, w którym bierzesz udział jako uczestnik. Najczęściej występuje to w przypadku korzystania z rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do zapewnienia tzw. streamingu internetowego, czyli transmisji na żywo. Przetwarzanie takie odbywa się co do zasady na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
  2. gdy PWR musi ujawnić Twoje dane osobowe aby móc zrealizować umowę z podmiotem trzecim – dotyczy to działań, które najczęściej są związane z rozpowszechnianiem Twojego wizerunku w gotowych już materiałach promocyjnych. Dodatkowo, Twój wizerunek może być rozpowszechniany w materiałach promocyjnych PWR, które będą kierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych (wizerunku) odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym także z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze zweryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione.

Czy moje dane trafiają poza Unię Europejską?

Co do zasady PWR będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (wizerunek) mogą być przekazywane tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO. Opisana okoliczność dotyczy wyłącznie przypadku związanego z transmisją na żywo relacji z Gali Izydory.

Materiały promocyjne mogące zawierać Twój wizerunek, które będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych co do zasady będą kierowane do osób z obszaru Unii Europejskiej. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na sposób działania internetu (w tym w szczególności mediów społecznościowych) Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe), będą mogły być dostępne, w tym powielane i przetwarzane przez osoby przebywające poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Twoje dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to PWR nie będzie miał możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów zawierających Twój wizerunek.

Po cofnięciu przez Ciebie zgody wyrażonej PWR nie będziemy rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?"

Przysługuje Tobie prawo do  żądania od PWR dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych w postaci Twojego wizerunku jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Pamiętaj, że zgodę wyrażasz poprzez przygbycie i wejście na obszar obiektu, na którym odbywa się Gala Izydory. Oznacza to, iż odmowa polega po prostu na tym, że nie weźmiesz udziału w Gali Izydory w sposób tradycyjny.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nigdy nie będzie podstawą niekorzystnego taktowania Ciebie. Zawsze masz możliwość wzięcia udziału w Gali w drodze transmisji wideo, która będzie odbywać się w drodze ogólnodostępnego i bezpłatnego streamingu internetowego.

Zautomatyzowane przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały profilowaniu.

Prawo do skargi

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.