INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je najprawdopodobniej od autora danej publikacji. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej lub po prostu utrwalając jakieś wydarzenie, w którym brałeś udział. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane - wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów przez 6 lat od chwili rozpowszechnienia wizerunku Twojego dziecka lub osoby pozostającej pod Twoją opieką lub przez 6 lat od zakończenia wykonywania umowy, na podstawie której rozpowszechnialiśmy wizerunek tej osoby - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego. Przetwarzanie Twoich danych jest dość szczególne, ponieważ ściśle wiąże się z przetwarzaniem danych Twojego dziecka lub innej osoby, której jesteś opiekunem i jest wtórne względem tego przetwarzania ze względu na działanie przez Ciebie w charakterze przedstawiciela.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. W Twoim przypadku dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić podania Twoich danych, ale w takim przypadku nie będziesz mógł działać jako przedstawiciel swojego dziecka lub innej osoby.