INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Ta informacja dotyczy osób, które wniosły do PWR żądania w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z obsługą Twojego żądania i zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń związanych ze sposobem jego rozpatrzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wniesienia przez Ciebie żądania.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawniane kancelariom adwokackim współpracującym z PWR. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. PWR przed ujawnieniem Twoich danych kancelarii zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane będą odpowiednio chronione.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli wnosisz żądanie, to siłą rzeczy podajesz swoje dane osobowe. W przypadku gdy prześlesz zbyt mało danych, możemy nie być w stanie zweryfikować Twojej tożsamości i co za tym idzie rozpatrzeć Twojego żądania lub po prostu odmówić jego rozpatrzenia.