INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE I JAKIE KONKRETNIE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od [● Twojego pracodawcy lub kontrahenta ●]. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. [● ze strony internetowej Twojego pracodawcy ●]. Do posiadanych przez nas kategorii danych osobowych należy zaliczyć:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres;
 3. informację o podmiotach z Tobą powiązanych i charakterze tego powiązania (w szczególności dotyczy Twojego pracodawcy);
 4. treść zobowiązań wiążących Ciebie (lub podmiot z Tobą powiązany) z PWR;
 5. numer rachunku bankowego;
 6. inne dane wyżej nieskategoryzowane.

Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane i jakie to są konkretnie kategorie tych danych — wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 1. realizacja umowy, której z nami zawarłeś — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — przez czas jej wykonywania;
 2. wykonanie umowy, której stroną jest podmiot z Tobą powiązany, który reprezentujesz — najczęściej Twój pracodawca lub kontrahent — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. wykonywaniem Twoich praw autorskich osobistych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – do chwili Twojej śmierci, zakończenia przez administratora działalności lub 6 lat od momentu zbycia utworów na rzecz podmiotu trzeciego;
 4. w celu wykazania, że jesteś podmiotem, który przeniósł prawa autorskie na administratora, lub przez 6 lat licząc od dnia zbycia tych praw przez administratora na rzecz podmiotu trzeciego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – do momentu Twojej śmierci;
 5. związanych z obowiązkiem prowadzenia rozliczeń podatkowych, ksiąg rachunkowych i innych obowiązków rachunkowych stanowiących podstawę dokonywania rozliczeń podatków i innych danin publicznoprawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 32, 70 § 1 i 86 § 1 Ordynacji podatkowej oraz przepisów ustawy o rachunkowości:
  1. co do zasady przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe;
  2. w przypadku przechowywania dokumentów związanych z nabyciem składnika majątkowego poddanego amortyzacji – przez 5 lat od końca w roku kalendarzowego, w którym zakończono dokonywanie odpisów amortyzacyjnych – na podstawie art. 32 i 70 § 1 Ordynacji podatkowej;
 6. związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  1. obsługa reklamacji – przez 6 lat od ich rozpatrzenia;
  2. zabezpieczeniem ewentualnych wzajemnych roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaną umową:
   1. 2 lata od wykonania umowy, o której mowa w art. 751 pkt 1 kodeksu cywilnego, czyli powstałych w związku z wykonywaniem umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Tobą albo reprezentowanym przez Ciebie podmiotem lub administratorem;
   2. 2 lata od jej wykonania — w przypadku umów sprzedaży;
   3. 3 lata od jej wykonania — w przypadku umów zlecenia lub o świadczenie usług zawartych pomiędzy PWR a Tobą (lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem);
   4. 6 lat od jej wykonania — w przypadku innych umów niż wyżej wymienione;
  3. gromadzenie i analizowanie danych statystycznych – przez 10 lat od momentu ich zebrania;
  4. realizację marketingu bezpośredniego pocztą tradycyjną – przez rok od momentu podjęcia ostatniej aktywności gospodarczej pomiędzy stronami.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, streamingu, informatycznych, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, społeczeństwa informacyjnego (w tym portali społecznościowych) oraz reklamodawcom. Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez nas z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być przekazywane tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. Stanie się tak jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do zrealizowania wiążącej Cię z nami umowy.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz do dalszego jej prawidłowego wykonywania. Masz prawo odmówić podania Twoich danych osobowych, ale jeśli tak się stanie to zawarcie lub realizacja umowy stanie się niemożliwa.

Prawo do skargi

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.