INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY?

W sprawach dotyczących Twojego wizerunku możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR), a także na adresy e-mail i numery telefonów właściwe dla poszczególnych redakcji:

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

  1. realizacja umowy i zleceń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. zamieszczanie Twoich danych osobowych w publikacjach niestanowiących materiałów prasowych - przez czas trwania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. realizacja obowiązków zleceniodawcy będącego płatnikiem składek, które na administratora nakładają różne przepisy prawa:
    1. dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    2. odprowadzanie należnego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ordynacji podatkowej oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 13 pkt 8 w zw. z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
    3. przechowywanie dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowości;
  4. związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z zawartą umową, również w przypadkach rozwiązania, wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy; - przez 6 lat od czasu jej rozwiązania lub zakończenia wykonywania.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, streamingu, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, księgowych, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów. Po cofnięciu przez Ciebie zgody nie będziemy już rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku Twoje dane osobowe będą przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Materiały promocyjne mogące zawierać Twój wizerunek, które będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych. Co do zasady będą kierowane do osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twoje dane osobowe będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających odpowiedniego poziomu ochrony Twoim danym.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania Twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Tobą, a PWR. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy. Twój wizerunek przetwarzamy w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę. Masz prawo odmówić jej wyrażenia, jednak wówczas nie będziemy mogli zamieścić Twojego wizerunku przy artykułach Twojego autorstwa zamieszczanych w serwisach internetowych PWR i powiązanych z nimi serwisach społecznościowych. W przypadku realizacji takich zadań jak wystąpienia w wydarzeniach on-line i stacjonarnych (webinary, seminaria, konferencje, etc.) brak zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie Twojego wizerunku może uniemożliwić realizację umowy.