INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYDARZEŃ ONLINE?

W sprawach związanych z wydarzeniami online takimi jak webinaria, konferencje, fora, panele dyskusyjne i podobne wydarzenia możesz kontaktować się pod numerem telefonu +48 61 886 29 60 lub adresem e-mail eventy@pwr.agro.pl.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE I JAKIE KONKRETNIE?

Jeśli sam nie udostępniłeś PWR Twoich danych osobowych to mamy je najprawdopodobniej od osoby, która w Twoim imieniu lub na Twoją rzecz zawarła umowę a jej wykonanie zakładało Twój udział w wydarzeniu online jako uczestnika. Do posiadanych przez nas kategorii danych osobowych należy zaliczyć:

  1. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, informacje dotyczące korzystania z platformy wykorzystywanej do organizacji wydarzenia – jeśli udział w wydarzeniu nie wymagał uiszczenia ceny;
  2. imię, nazwisko, stanowisko i informacje o podmiocie z Tobą powiązanym opłacającym Twój udział w wydarzeniu, telefon, adres e-mail, informacje dotyczące korzystania z platformy wykorzystywanej do organizacji wydarzenia – jeśli udział w wydarzeniu wymagał uiszczenia ceny;

Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane - wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

  1. związanych z wykonaniem umowy (regulamin) - przez czas jej wykonywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. jeśli udział w wydarzeniu wiązał się z uiszczeniem ceny - w celu uiszczenia należnego podatków, stworzenia i przechowywania dokumentów to potwierdzających – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 32 i 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
  3. związanych z realizowaniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
    1. zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoim udziałem w wydarzeniu online - przez 6 lat od jego zakończenia, zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego;
    2. realizację działań marketingowych tradycyjną drogą pocztową przez czas nie dłuższy niż 2 lat lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, streamingu, analitycznych, statystycznych i poczty elektronicznej. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim świadczącym dla nas usługi prawne. Jeśli istnieje taki wymóg, to powierzamy im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie specjalnej umowy.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące - w tym Polska. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.  Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie musisz tego robić. Jednak aby zawrzeć umowę, na podstawie której weźmiesz udział w wydarzeniu online, podanie pewnych danych jest niezbędnego i jeśli tego nie zrobisz - nie będziemy mogli z Tobą jej zawrzeć ze względu na brak możliwości zidentyfikowania Ciebie i wywiązania się z ciążących na nas zobowiązań umownych.