INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Ten obowiązek informacyjny dotyczy osób, które biorących udział we wszelkiego rodzaju konkursach, zabawach, quizach, wyzwaniach, akcjach promocyjnych i podobnych wydarzeniach tego rodzaju organizowanych przez PWR łączących się z wręczaniem nagród lub upominków.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW LUB PODOBNYCH WYDARZEŃ TEGO RODZAJU?

W sprawach dotyczących konkursów lub podobnych wydarzeń tego rodzaju możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR), a także na adresy e-mail i numery telefonów każdorazowo podane w szczególnych warunkach konkursu. Możesz również skorzystać z biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 869 06 30 lub wysyłając wiadomość na adres bok@pwr.agro.pl.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 1. realizacja działań marketingowych — do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. wręczenie nagród lub upominków — przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 42a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowości;
 3. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  1. analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej — przez 3 lata licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
  2. zapewnianie bezpieczeństwa wprowadzanym i przesyłanym przez Ciebie za pomocą formularzy danym osobowych — do momentu zakończenia ich przesyłania;
  3. organizacja konkursu - przez 6 lat licząc od dnia, w którym wypełniłeś formularz na stronie konkursu lub podobnego wydarzenia tego rodzaju;
  4. przeprowadzenie konkursu - przez 6 lat licząc od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu lub podobnego wydarzenia tego rodzaju — jeśli spełniłeś warunki formalne umożliwiające wzięcie w nim udziału;
  5. realizacja działań marketingowych pocztą tradycyjną — przez cały czas przetwarzania Twoich danych do innych, prawnie uzasadnionych celów wymienionych powyżej;
  6. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO — w celu zawiązanym z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi roszczeniami — przez 6 lat od chwili rozpowszechnienia Twojego wizerunku lub 6 lat od zakończenia wykonywania umowy, na podstawie której rozpowszechnialiśmy wizerunek — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego;
  7. zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z Twoim udziałem w konkursie – przez 6 lat od chwili jego ostatecznego rozstrzygnięcia;
  8. rozpowszechniania Twojego wizerunku, jeśli konkurs zakładał konieczność jego wykorzystanie – przez rok od jego ostatecznego zakończenia – pamiętaj jednak, że jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych lub reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim świadczącym usługi prawne na rzecz administratora.

Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikujemy, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z tym, że korzystamy z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem z zewnętrznej platformy do działań marketingowych, mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to przysługuje Tobie także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do chwili jej cofnięcia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz stronę internetową konkursu lub podobnego wydarzenia tego rodzaju to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym, możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki uniemożliwiających zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania). Jeśli decydujesz się wziąć udział w konkursie lub podobnym wydarzeniu tego rodzaju to bez podania Twoich danych osobowych nie uda Ci się wziąć w nim udziału, a w wypadku otrzymania nagrody lub upominku — bez podania danych osobowych nie będziemy mogli przekazać Tobie tej nagrody lub upominku.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.