INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH MOJEGO WIZERUNKU?

W sprawach dotyczących Twojego wizerunku możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR), a także na adresy e-mail i numery telefonów właściwe dla poszczególnych redakcji:

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je najprawdopodobniej od autora danej publikacji. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej lub po prostu utrwalając jakieś wydarzenie, w którym brałeś udział. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane - wystarczy napisać maila.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

  1. zamieszczenie Twoich danych osobowych w publikacjach niestanowiących materiałów prasowych, w tym wydarzeniach transmitowanych na żywo przez internet i możliwych do późniejszego odtworzenia - do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  2. zamieszczanie Twoich danych osobowych w publikacjach niestanowiących materiałów prasowych - przez czas trwania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu zawiązanym z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi roszczeniami - przez 6 lat od chwili rozpowszechnienia Twojego wizerunku lub 6 lat od zakończenia wykonywania umowy, na podstawie której rozpowszechnialiśmy wizerunek - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 118 kodeksu cywilnego.

Jeśli dojdzie do rozpowszechnienia Twojego wizerunku za pomocą środków masowego przekazu, stron internetowych, prasy, filmów (w tym filmów reklamowych), broszur, ulotek, gazetek, folderów reklamowych i promocyjnych, to nie będziemy mieli możliwości wycofania z obrotu rozpowszechnionych wcześniej materiałów. Po cofnięciu przez Ciebie zgody nie będziemy już rozpowszechniać nowych materiałów zawierających Twój wizerunek.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych.
Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Większości tych podmiotów powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Materiały i publikacje wykorzystujące Twój wizerunek będą rozpowszechniane za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na miejsca i sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe), z tego powodu będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających ochrony Twoim danym.

Administratorzy serwisów społecznościowych mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności na obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie posiadamy żadnego wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych po ich udostępnieniu w serwisach społecznościowych. Wszelkie informacje na temat tego przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych serwisów. Poniżej przedstawiamy zestawienie serwisów wraz z linkami do ich polityk prywatności:

  1. Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875
  2. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
  3. YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
  4. Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/global-operations-and-data-transfer
  5. LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Twojego wizerunku). Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych (Twojego wizerunku). W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to przysługuje Tobie także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zgody na przetwarzanie danych dotyczących Twojego wizerunku – podanie danych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić jej wyrażenia, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jeśli jednak nie podasz swoich danych, to nie będziemy mogli zamieścić Twojego wizerunku w naszych publikacjach, prezentować go w serwisach internetowych i mediach społecznościowych.

W przypadku przetwarzania danych dotyczących Twojego wizerunku na podstawie umowy - podanie danych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić podania Twoich danych, lecz wykonanie umowy może okazać się niemożliwe. Taka sytuacja może również wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak choćby wypowiedzenie umowy.

W przypadku przetwarzania danych dotyczących Twojego wizerunku na podstawie naszego własnego, prawnie uzasadnionego interesu - podanie Twoich danych jest w pełni dobrowolne. Masz prawo odmówić podania Twoich danych.

DODATKOWA INFORMACJA DLA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego wizerunek jest przetwarzany przez PWR i w jego imieniu wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub dokonałeś innych czynności skutkujących przetwarzaniem danych osobowych Twojego dziecka, to Twoje dane osobowe są również przez nas przetwarzane. Więcej na ten temat znajdziesz w wydzielonej informacji dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci, których dane są przetwarzane przez PWR.