INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym wyznaczona została Anna Szczęsna-Mazur. Kontakt możesz realizować wysyłając wiadomość na adres e‑mail daneosobowe@pwr.agro.pl.

Ten obowiązek informacyjny dotyczy osób, biorących udział w wydarzeniach takich jak: seminaria, Forum, konferencje, spotkania, etc. organizowanych przez Polskie Wydwawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR)

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW LUB PODOBNYCH WYDARZEŃ TEGO RODZAJU?

W sprawach związanych z wydarzeniami organizowanymi przez PWR możesz kontaktować  się z nami pocztą tradycyjną (na adres siedziby PWR) na adres e-mail eventy@pwr.agro.pl, lub na inne dane kontaktowe jeśli zostały podane do kontaktu w Szczegółowych Warunkach Uczestnictwa danego Wydarzenia będących częścią jego Regulaminu. 

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

a.    zawarcie i wykonanie pomiędzy Tobą a nami Umowy, w tym rozpatrywanie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed  zawarciem Umowy;
b.    dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 42a ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 32 i 86 ordynacji podatkowej w zw. z art. 71 i 74 ustawy o rachunkowość;
c.    marketingu produktów i usług adresowanych do branży agro w ramach oferty PWR, AgriContact lub naszych Partnerów za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f)  RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu PWR, do momentu Twojego sprzeciwu lub zaprzestania realizowania tego celu przez PWR;
d.    marketingu produktów i usług adresowanych do branży agro w ramach oferty własnej PWR, AgriContact lub naszych Partnerów za pośrednictwem telefonu, sms/mms, poczty e-mail – na   podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, o chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu, w którym spróbujemy potwierdzić, że podtrzymujesz wyrażoną wcześniej zgodę i nie uzyskamy takiego potwierdzenia;
e.    badania Twojej satysfakcji z realizowanych przez nas usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez PWR, którym jest badanie poziomu satysfakcji klientów z Usługi realizowanej przez PWR, do momentu Twojego sprzeciwu lub zaprzestania realizowania tego celu przez PWR
f.    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a nami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  PWR,   którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami
g.   analityka i statystyka ruchu na stronie internetowej  art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez PWR przez 3 lata licząc od dnia, gdy odwiedziłeś zarządzaną przez nas stronę;
h.   zapewnianie bezpieczeństwa wprowadzanym i przesyłanym przez Ciebie za pomocą formularzy danym osobowych -art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  realizowanego przez PWR do momentu zakończenia ich przesyłania;

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług IT, hostingodawcom, PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, bankom, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, oraz innym dostawcom usług na podstawie stosownej umowy powierzenia. Podmiotom tym zostaną ujawnione tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy łączącej Usługodawcę z takim podmiotem.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Dane osobowe uczestników Wydarzenia z założenia nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli uczestniczysz w wydarzeniu stacjonarnym Twój wizerunek uwieczniony w Materiałach (zdjęcia i filmy) realizowanych podczas wydarzenia będzie rozpowszechniany za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych.  Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na miejsca i sposób działania Internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe), z tego powodu będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających ochrony Twoim danym. Administratorzy serwisów społecznościowych mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności na obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie posiadamy żadnego wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych po ich udostępnieniu w serwisach społecznościowych. Wszelkie informacje na temat tego przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych serwisów. Poniżej przedstawiamy zestawienie serwisów wraz z linkami do ich polityk prywatności:
a.    Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875
b.    Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
c.    YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
d.    Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/global-operations-and-data-transfer
e.    LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (Twojego wizerunku). Masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych (Twojego wizerunku). Gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to przysługuje Tobie także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PWR , bądź z Inspektorem ochrony Danych Osobowych - korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Masz prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych:
a.    w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail, telefonu  jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia Umowy);
b.    w zakresie imienia, nazwiska, firmy, adresu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby firmy) i NIP jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wystawienia faktury   (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością otrzymania faktury).